Skoči na glavno vsebino

Predstavitev projektov

DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI

            

 

Projekt v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada vodi Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem ARNES-om. Aktivnosti v programu so se začele 1. 9. 2021 in bodo trajale do 31. 8. 2023.

Naša šola je vključena v aktivnosti za razvijanje usposobljenosti izobraževalcev s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij, pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšanju digitalnih kompetenc vodstvenih, strokovnih delavcev in učencev.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja strokovnih delavcev.

V okviru projekta bomo po opravljenih refleksijah, usposabljanjih ter identifikaciji prioritet načrtovali lastne digitalne strategije.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1.950.000,00 EUR.

Več s klikom na POVEZAVO

Šolski projektni tim: Petra Komat Štokelj, Tjaša Skupek, Lara Valentinčič, Samo Žerjal in Edvard Vrabič.

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2022

V letošnjem šolskem letu se pridružujemo projektu Tedni vseživljenjskega učenja. Potekal je od 9. maja do 12. junija 2022.

Več s klikom na POVEZAVO.

RASTEM S KNJIGO – SLOVENSKO MLADINSKO LEPOSLOVNO DELO VSAKEMU SEDMOŠOLCU

Projekt poteka v okviru republiškega projekta, ki so ga skupaj pripravili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo in Zveza splošnih knjižnic Slovenije.

Z učenci 7. r. bomo obiskali SIK F. Bevka Nova Gorica, ki je tudi nosilka lokalnega programa in ga je poimenovala »Kaj mi ponuja knjižnica«.

Cilji projekta :

 • učenci naj na čim bolj zanimiv način spoznajo, kaj vse jim ponuja splošna knjižnica,
 • brezplačna včlanitev in samostojno obiskovanje knjižnice in
 • vsak učenec prejme nagrajeno mladinsko leposlovno delo.

Trajanje projekta: pričetek 8. septembra 2017 na mednarodni dan pismenosti. Za obisk SIK sta namenjeni 2 PU.

koordinatorica projekta: Aleksandra Golob

ZDRAVA ŠOLA

Projekt poteka v okviru Slovenske mreže zdravih šol ob sodelovanju z območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nova Gorica.

Namen projekta je promocija zdravja, spodbujanje zdravega življenjskega sloga učencev, staršev in učiteljev.

Cilji projekta:

 • aktivno sodelovanje s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo,
 • sodelovanje s specialnimi službami v skupnosti, ki svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji ter
 • seznanjanje učencev, staršev in zaposlenih na šoli z usmeritvami in informacijami na področju zdravja.

V sklopu projekta potekajo različne dejavnosti in izobraževalne aktivnosti na področju zdrave prehrane, gibanja in duševnega zdravja. Med drugim se povezujemo s projektom Shema šolskega sadja, sodelujemo v Akciji za čiste zobe, učence vodimo in spodbujamo pri pripravah ter jih spremljamo na raznih športnih  tekmovanjih, po dogovoru se poslužujemo koriščenja plavalnega bazena v Stari Gori, posamezni učenci obiskujejo ure hipoterapije.

koordinatorica projekta: Jasna Caiffa

GRADIMO MOSTOVE MED BREGOVI RAZLIČNOSTI

Cilj projekta  je aktivno vključevanje in povezovanje učencev naše šole z sovrstniki v lokalnem okolju. Z načrtovanimi aktivnostmi v okviru projekta  želimo ustvarjati pogoje in nudili pozitivne spodbude vsem sodelujočim učencem, da bi izboljšali medsebojno sprejemanje, toleranco do drugačnosti, empatijo, sodelovanje in medsebojno komunikacijo. Našo dobro prakso (sodelovanje z večinskimi osnovnimi šolami) postopoma širimo in iščemo nove poti za vključevanje in povezovanje z vrstniki izven šolskega okolja. Povezujemo se s centri, društvi, klubi in drugimi ustanovami v lokalnem okolju, ki v svoje dejavnosti vključujejo tudi otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

 vodja projekta: Maja Černe Bralić

ZELENI NAHRBTNIK

Vrsta projekta: občinski EKO – projekt vrtcev

Nosilec:  Zveza prijateljev mladine Nova Gorica

Sodelujoči: učenci od 1. do 3. razreda PP z NIS in učenci oddelkov PP VIZ I. in  II. stopnje ter učiteljice, ki poučujejo v oddelkih na naši šoli ter otroci in vzgojiteljice iz vrtcev naše regije.

Namen projekta: razvijati pozitiven odnos do okolja, narave, dejavno prispevati k ohranjanju čistega in zdravega okolja.

Cilji projekta sovpadajo s cilji drugih dejavnosti na šoli: projekt Zdrava šola, Eko šola, akcija zbiranja starega papirja na pobudo šolske skupnosti učencev

koordinatorica za OŠ Kozara Nova Gorica: Erika Perić

ŠOLSKA SHEMA

Cilj projekta: ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

V projekt shema šolskega sadja in zelenjave je šola vključena že vrsto let. V sklopu projekta preko promocijskih in izobraževalnih aktivnosti učenci spoznavajo raznovrstno sadje in zelenjavo in njihov pomen za zdrav način življenja.

koordinatorica za OŠ Kozara Nova Gorica: Tanja Lozej

PROJEKT (M)UČIM SE

Nova spoznanja strokovnjakov glede delovanja naših možganov in hitre spremembe v svetu nas spodbujajo, da posodabljamo tudi načine in strategije učenja. Ena bistvenih kompetenc, ki jo morajo učenci pridobiti na svoji šolski poti, je znanje in zavedanje o svojem lastnem učenju. Alvin Toffler pravi, da bodo »v svetu prihodnosti nepismeni tisti, ki se ne bodo naučili, učiti se.«

Specialne pedagoginje, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč na osnovnih šolah bodo v sklopu projekta pripravile 3 srečanja oz. delavnice za učence v 3. triadi, na katerih bodo učenci spoznali,si ogledali, razpravljali, preizkusili in predstavili različne strategije za organizacijo učenjarazlične učne stile, spominske tehnike, bralne tehnike, tehnike izdelave zapiskov, načine ponavljanja učne snovi in aktivnoučenje

koordinatorica projekta: Gabrijela Kverh Žgur

POGUM

logo POGUM

Člani projektnega tima: Samo Žerjal, Jasna Caiffa, Nataša Lapajne, Janja Žnidarčič, Erika Orel, Tjaša Skupek. Tea Jejčič, Martina Pegan , Mateja Ivanuša

Projekt POGUM teče od leta 2017. Projekt je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ. OŠ Kozara Nova Gorica sodeluje v projektu od leta 2019. V projekt smo vključeni kot implementacijska šola.

V šolskem letu 2021/22 bomo izvajali projekt tretje šolsko leto. V tem šolskem letu nadaljujemo delo v okviru projekta na področju ekonomija samooskrbe v povezavi s področjem šola središče skupnosti. Ekonomija samooskrbe je v danih razmerah zelo aktualna tema. Projektni tim bo v tem šolskem letu pripravil nabor aktivnosti s področja ekonomije samooskrbe, ki podpirajo razvoj kompetence podjetnosti.

Pri pripravi bomo upoštevali naslednje vsebinske smernice s področja ekonomije samooskrbe:

 • Vzpostavitev šolskega vrta, kjer bi pridelovali zelenjavo in razvijali veščino pridelave hrane.
 • Lovljenje padavinske vode za potrebe zalivanja šolskega vrta.
 • Vključitev učenk in učencev v lokalne iniciative pridelovanja hrane, nabiranja sadežev in izmenjave pridelanega/nabranega.
 • Razvijanje skrbi za kroženje dobrin med učenkami, učenci, družinami in podjetji, društvi, trgovinami, skupnostmi npr. brezplačna oddaja hrane pred iztekom roka v lokalnem okolju.
 • Spoznavanje možnosti samooskrbe v lokalnem okolju.
 • Obiski lokalnih kmetov, podjetij, socialnih podjetij.
 • Spoznavanje verige samooskrbe.
 • Zasaditi drevo, skrbeti zanj, obrati sadeže, predelati sadeže v npr. domači sok, še naprej skrbeti za drevo.
 • Varčevanje z vodo, energijo, ravnanje z viri.
 • Ohranjanje naravnega okolja s pomočjo naravnih opraševalcev v namen trajnostnega razvoja.

Vsak strokovni delavec bo izbral najmanj eno izmed načrtovanih aktivnosti in jo izvedel v okviru svojega pouka. Vsi oddelki bodo izvedli  projektni teden, ki bo namenjen vsebinam projekta. V tem šolskem letu bomo v delo znotraj projekta načrtno vključevali aktivnosti s katerimi se bomo povezovali z okoljem, v kolikor bodo to razmere in ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s COVID 19 dopuščali. Projektni tim bo pripravil program kolegialnih hospitacij, ki bodo potekale predvidoma v mesecu marcu.

 

Dostopnost